เรื่องย่อ

ภาคเกม กล่าวถึง โลกที่ ตถาคต (พระพุทธเจ้า) เผยแพร่พระธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการหลุดพ้นจากวัฏจักรการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย จนพวกหมู่มารตามรังควาญ กลุ่ม 13 ศาสดาจึงมากำราบหมู่มารเพื่อช่วยเหลือพระพุทธองค์

Namu Amida Butsu!: Rendai Utena ตอนที่ 1

Namu Amida Butsu!: Rendai Utena ตอนที่ 2 รอก่อนนะครับ